چک لیست مدارک مشتریان

همکار گرامی

سامانه مدیریت مدارک برای همکاران جهت ملاحظه مدارک آپلود شده به آدرس زیر آماده شده است.
لطفا از کاربرانی که مدارک آنها اپلود نشده است یا در لیست نقص مدارک هستند بخواهید جهت تایید مدارک، مشخصات و مدارک را بار دیگر آپلود یا ویرایش نمایند.

Reseller Sms Management
نام کاربری و رمز سامانه کنونی شما می باشد.
فقط همکاران می توانند به سامانه فوق لاگین نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید